Untitled Document
ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด (ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด)

 

 
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
(สำหรับประชาชนทั่วไป) 

ท่านพึงพอใจในการเข้าใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด มากน้อยเพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้