กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร 0-5351-1192 โทรสาร 0-5351-1192