โปรดอ่านวิธีการอย่างละเอียด
1. ขั้นตอนวิธีการส่งหนังสือ (กรณีผู้บริหารจังหวัดลงนาม และต้องออกเลขของจังหวัด)
2. ขั้นตอนวิธีการส่งหนังสือ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม และใช้เลขของหน่วยงานเอง)
3. ขั้นตอนวิธีการรับหนังสือ
4. ขั้นตอนวิธีการส่งคืนหนังสือ (กรณีไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ)
5. ขั้นตอนวิธีการเรียกคืนหนังสือ (กรณีส่งผิด หรือไม่ได้แนบไฟล์เอกสารต้นฉบับ)
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร 0-5351-1192 โทรสาร 0-5351-1192