นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

     
     
การศึกษา :   – รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2
– นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
     
ประวัติรับราชการ :   – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
– รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
– ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
– หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว , 8ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร 6ว , 7ว) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
– หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
– บุคลากร 4 , 5 , 6ว ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 , 4 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
     
เครื่องราชอิสรยาภรณ์ :   – ประถมาภรณ์ช้างเผือก
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
– เหรียญราชการชายแดน
– เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
– เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 1