กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
ตรวจสอบภายในจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700