หนังสือจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560)
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 56
สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
เอกสารประกอบการประชุมการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดฯ วันที่ 4 มี.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
PowerPoint ประกอบการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2556 เวลา 10.00 น.
หนังสือแจ้งแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 และให้ส่วนราชการที่เสนอโครงการศึกษารายละเอียดและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 4 มี.ค.56 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน
เอกสารประกอบการชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี" ประจำปี ๒๕๕๖
สรุปแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๖
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๑๗.๑/ว ๖๘๑ และ ที่ ลพ ๐๐๑๗.๑/๖๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
แผนการจัดการความรู้ของจังหวัดลำพูน (KM: Knowledge Management)

 

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700