กลุ่มงานอำนวยการ
 
 
 

นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 
     
จ.ส.ต.อุทัย สาธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางณีรนุช นามธง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
นางสาวศิวิณนา มิสละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสาทิส กรัดศิริ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางพรพรรณ คำอักษร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
     
นางปุณยนุช รังษี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเอนก ใจหาญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
     
นายจีระศักดิ์ ไชยอินต๊ะไพร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
นายชัฐ อภิโชคชัยชาญ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

นายอัคร รักเรือง
พนักงานขับรถยนต์

     
นายมานิตย์ คำภีระ
พนักงานขับรถยนต์
นายชูเกียรติ เอื้อทาน
พนักงานขับรถยนต์
นายพิสัณห์ ไชยพิจิตร
พนักงานขับรถยนต์
     
นายสรภาคย์ นาตะโย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสร้อยนภา กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฐิติพร คำลือสัก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     

-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรินญา สุทธหลวง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

     

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700