กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
 
 

นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     
 
 
 

นางสุภาภรณ์ ชัยอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
     

นางสาวสุภัจชรี จันทร์ศิลป์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธารินี นพบุรี
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

นางสาวชญาณิศา ไชยวงศา
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700