กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 
 
 

นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 
     

พ.อ.อ.สุรพล ศิริคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวิทยา สาระไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     
- ว่าง -
-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวธิดารัตน์ พิศไหว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางกัญจน์กมล ปัญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่วยงานหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
     
นายรัฐกรณ์ ชูยกปิ่น
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายสุรนาถ ใจหาญ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกฤตธี ศรีวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

     

-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวชุติวรรณ โมเสาร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

     

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700