ผังองค์กรสำนักงานจังหวัดลำพูน
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

 

กลุ่มงานอำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงาน ศดธ.

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวอรุณี โปธา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

         
นายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเนตรนภา จารุวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.อ.สุรพล ศิริคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจรัส ช่างเรือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุภาภรณ์ ชัยอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
         

นางณีรนุช นามธง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ฐิติมา ดีบ้านโสก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรา คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พ.อ.ต.สรายุทธ มหาไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธารินี นพบุรี
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

         

นายชนินทร์ ธนาสุนทรารัตน์
นิติกร

นายวิทยา สาระไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.สายน้ำผึ้ง ธีระศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชญาณิศา ไชยวงศา
พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล

         
 
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
 
-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวอำไพ ใจยา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุภัจชรี จันทร์ศิลป์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         
 
นายเอนก ใจหาญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

นางสาวธิดารัตน์ พิศไสว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางจันทิมา อุดแจ่ม
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
 
         
นางสาวศิวิณนา มิสละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกัญจน์กมล ปัญศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่วยงานหน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
นางสาวอภิญญา มะโนตื้อ
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
         
 
 
นางพรพรรณ คำอักษร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

นายรัฐกรณ์ ชูยกปิ่น
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธรรศ กนกวราสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
 
         
 
 
นางปุณยนุช รังษี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายสุรนาถ ใจหาญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
 
         
 
 
นายจีระศักดิ์ ไชยอินต๊ะไพร
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 
นางชุติวรรณ ชูยกปิ่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมัลลิกา ศรีริทิพย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
 
         
 
 
นายชัฐ อภิโชคชัยชาญ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
 
นายอานนท์ พรมเพ็ชร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสิทธันต์ สาธรรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
 
         
 

นายมานิตย์ คำภีระ
พนักงานขับรถยนต์

นายอภิรัฐกร อินทฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ DSSS
 

 

         
 
   
นายชูเกียรติ เอื้อทาน
พนักงานขับรถยนต์
 
นางนริสรา เขียวทิพย์
เจ้าหน้าที่ PADME
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ผวจ.ลพ.
   
         
 
   
นายพิสัณห์ ไชยพิจิตร
พนักงานขับรถยนต์
 
น.ส.วีรยา จอมนันตา
เจ้าหน้าที่ PADME
   
         

นายสรภาคย์ นาตะโย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

         
       
นางสาวฐิติพร คำลือสัก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
       
         
       
นางสาวสร้อยนภา กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
         
       
นางสาวศรินญา สุทธหลวง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
       
         
       
นายกำพล โฮ้งจิก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
         
       
นายปกรณ์เกียรติ ขัดเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700