กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
 
 

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 
     
พ.อ.ต.สรายุทธ มหาไม้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายจรัส ช่างเรือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวอำไพ ใจยา
นิติกรปฏิบัติการ

 

น.ส.สายน้ำผึ้ง ธีระศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

     

นางสาวอภิญญา มะโนตื้อ
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.

นางจันทิมา อุดแจ่ม
เจ้าหน้าที่งาน สคบ.
ปฎิบัติงาน เลขานุการ รอง ผวจ.ลพ.

นางสาวเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม

     
นายธรรศ กนกวราสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
นางสาวมัลลิกา ศรีริทิพย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
นายสิทธันต์ สาธรรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม.
     

สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร/โทรสาร 0-5351-1000 , 0-5356-9700