Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าสัก

มีนาคม 22, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ทต.ป่าสัก 2

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าสัก

มีนาคม 22, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ทต.ป่าสัก 1

ประกาศประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาธิการฯ

มีนาคม 22, 2019 in ข่าวประกวดราคา

โยธา

ประกาศประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าตุ้ม

มีนาคม 22, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อบต.ท่าตุ้ม

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

มีนาคม 22, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ทต.มะเขือแจ้

ประกวดราคาฯ อำเภอเมืองลำพูน

มีนาคม 21, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อำเภอเมือง

ประกาศประชาสัมพันธ์ สำนักงานโยธาฯ

มีนาคม 20, 2019 in ข่าวประกวดราคา

โยธาฯ

ประกาศประชาสัมพันธ์ อบจ.ลพ

มีนาคม 18, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อบจ.ลพ

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ขอประชาสัมพันธ์ข่าวซื้อครุภัณฑ์เสียงไร้สายเพื่อการประชาสัมพันธ์ พร้อมระบบ จำนวน 1 ชุด ครอบคลุม 18 หมู่บ้านในตำบลป่าสัก

มีนาคม 15, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง

มีนาคม 13, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อ.บ้านโฮ่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ

มีนาคม 12, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ

เช้าวันนี้ (12 มีนาคม 2562) ที่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการผลิตสื่อ อย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ปัญหาทางสังคม และวัฒนธรรม มีความรุนแรงและซับซ้อน ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งเท่าที่ควร ภาครัฐมีความพยายามที่จะหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมคือ การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมากมาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบไปด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนวัดห้วยหละ โรงเรียนวัดวังหลวง และโรงเรียนปงแม่ลอบ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ การถ่ายทอดวิธีการเขียนบท และ story board การบรรยายในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการถ่ายทำ / ผลิตคลิปวิดีโอ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

มีนาคม 12, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มิสเตอร์คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด
โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดแสดงที่บริเวณห้องโถง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเสื้อพื้นเมือง เป็นของที่ระลึก แก่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นด้วย
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 104 – 107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์ ) ให้บริการงาน งานวีซ่า (VISA) , งานหนังสือเดินทางคนญี่ปุ่น , งานใบรับรอง , สำมะโนครัวและสัญชาติ และงานเลือกตั้งนอกประเทศสำหรับคนญี่ปุ่น หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศไทย กับญี่ปุ่น .

ขอปิดประกาศฯ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

มีนาคม 11, 2019 in ข่าวประกวดราคา

CCF03012019

ประชาสัมพันธฺประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลป่าสัก

มีนาคม 8, 2019 in ข่าวประกวดราคา

ทต.ป่าสัก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มีนาคม 8, 2019 in ข่าวประกวดราคา

อบต.หนองหนาม