Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ

มีนาคม 12, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อบรมให้ความรู้การจัดทำคลิปวิดีโอ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ

เช้าวันนี้ (12 มีนาคม 2562) ที่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการผลิตสื่อ อย่างสร้างสรรค์ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ปัญหาทางสังคม และวัฒนธรรม มีความรุนแรงและซับซ้อน ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งเท่าที่ควร ภาครัฐมีความพยายามที่จะหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมคือ การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมากมาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบไปด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนวัดห้วยหละ โรงเรียนวัดวังหลวง และโรงเรียนปงแม่ลอบ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ การถ่ายทอดวิธีการเขียนบท และ story board การบรรยายในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการถ่ายทำ / ผลิตคลิปวิดีโอ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการแสดงนิทรรศการสินค้า OTOP และของดีตำบลป่าไผ่ งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2562

มีนาคม 4, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการแสดงนิทรรศการสินค้า OTOP และของดีตำบลป่าไผ่ งานประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอำเภอลี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรให้ได้รับความรู้ถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ โดยมีการจัดฐานถ่ายทอดความรู้ 5 ฐานดังนี้
1.ฐานการลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
2.ฐานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
3.ฐานการผลิตข้าวคุณภาพ เช่น การปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว , การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
4.ฐานการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงการตลาดข้าว
5.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีนายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยยาบ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 200 คน เข้าร่วมเปิดงานฯดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมซอมพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มกราคม 31, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562

มกราคม 23, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2562

มกราคม 23, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.50 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้โอกาสติดตามการขับเคลื่อนโครงการ ” 1 วัด 1 โรงพยาบาล ” ตามนโยบายขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของรัฐบาล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
-เวลา 11.00 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิด ” โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” และมอบตัวอย่างบัตร Smart Card อสม. ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ม.2 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำพูนและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขและคณะฯ ณ โรงพยาบาลลำพูน
-เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน กล่าวต้อนรับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2.โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 3.โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
-เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับรองนายกฯและคณะ ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
-เวลา 18.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน ณ ร้านลาบไก่หมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดลำพูน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน นายอำเภอบ้านธิ ผกก.สภ.เมืองลำพูน และผู้แทนนายอำเภอเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ โรงแรมกัซซันพาโนรามา กอล์ฟ คลับ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนบ้านแม่หว่างห้วยริน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โดยมีนายอำเภอลี้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาทราย ประชาชนตำบลนาทราย จำนวน 200 คน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯและเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ shift and share “ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปี 2562 รุ่นที่ 1

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมอบรมสร้างพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ shift and share “ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปี 2562 รุ่นที่ 1 จังหวัดลำพูน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมเวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน คณะวิทยากร ทหาร ครูอาจารย์ ผู้ดำเนินโครงการฯ และเยาวชนร่วมพิธีฯ

จังหวัดลำพูนสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตร เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันนี้ (9 มกราคม 2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการเกษตรภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME 4.0 (STME Workforce towards SME 4.0) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 และให้ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่ประชาชนที่สนใจ
จังหวัดลำพูนมีพื้นที่การเกษตรกว่า 660,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น สมาร์ทฟาร์มจึงเป็นนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร รูปแบบการทำการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาทั้งห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไปจนถึงผู้บริโภค
นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME 4.0 (STME Workforce towards SME 4.0) เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง ก่อเกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง ให้งานหรือผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังคงเดินหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 185 แห่ง สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จำนวน 80,147 คน ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.09 คิดเป็นเงินกว่า 319 ล้านบาท ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ร้อยละ 40.41 คิดเป็นเงินกว่า 127 ล้านบาท สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ มากกว่า 446 ล้านบาท และสร้างนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉพาะด้านอีกจำนวน 280 คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน โค้ชฯ และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน

มกราคม 15, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน โค้ชฯ และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเสริมสร้างแกนนำในการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

มกราคม 7, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาฯ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน

มกราคม 7, 2019 in ข่าวจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่น ในจังหวัดลำพูน รวม 150 คน
มี อปท. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จ.ลำพูน ดังนี้
1. ร่วมจัดนิทรรศการรับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ อบจ. ลำพูน
2. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)”
3. ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีประกาศมอบรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
กล่าวรายงานฯ โดย นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน