Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

มีนาคม 12, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องใน”อกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มา”ดยตลอด

วันนี้ ( 11 มีนาคม 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน มิสเตอร์คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด
โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดแสดงที่บริเวณห้องโถง ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเสื้อพื้นเมือง เป็นของที่ระลึก แก่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นด้วย
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 104 – 107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์ ) ให้บริการงาน งานวีซ่า (VISA) , งานหนังสือเดินทางคนญี่ปุ่น , งานใบรับรอง , สำมะโนครัวและสัญชาติ และงานเลือกตั้งนอกประเทศสำหรับคนญี่ปุ่น หรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศไทย กับญี่ปุ่น .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างฝีมือด้านต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธี ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ” พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

มีนาคม 4, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างฝีมือด้านต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธี ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ” พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ ( 2 มีนาคม 2562 ) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ทางด้านการช่าง
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีพนักงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ , มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต และ การมอบหนังสือรับรองมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
สำหรับการจัดงาน เนื่องในวัน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และทรงพระราชทานดำรัสเกี่ยวกับการช่างไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้ฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทีมีต่อประเทศไทย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้นำมาปฏิบัติในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือพัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ,สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ .

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

กุมภาพันธ์ 26, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

เช้าวันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลดแยกขยะที่ต้นทาง”เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ
นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อเป็นการเปิดโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบ้านพักนายอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.) เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางส่งเสริมให้ผู้นำทุกระดับเป็นต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือนและรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งในการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และบริษัท SCG Landscape จำกัด โดยยึดหลักเรียบง่าย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการลงเยี่ยมครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นการคัดแยกที่ต้นทาง และจะขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดลำพูนต่อไป.

กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

วันนี้ ( 30 มกราคม 2562 ) ที่ศาลา SML บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในพื้นที่ , มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง นอกจากนี้ในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอาชีวศึกษามาให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์แก่ ผู้ร่วมงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมแก่ผู้ร่วมงาน และหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง มาให้บริการตรวจวัดความดัน และฝังเข็มแก่ผู้ร่วมงาน
พันเอกรุ่งเพชร คนทัด ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังและมีการชำรุด ซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และเป็นความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 เส้นทาง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน หน่วยได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 6 เส้นทาง, อำเภอลี้ จำนวน 11 เส้นทาง และอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 เส้นทาง ปัจจุบันทุกเส้นทางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญตลอดห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กรมทหารช่างที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการทำการเกษตร รวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีหน่วยงานต้องปรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเครือข่ายภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการออกหน่วยให้บริการและให้คำปรึกษาเกษตรกรรวมถึงร่วมนำเสนอเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ทั้งในด้านพืช ด้านน้ำ ด้านดิน การประมง ปศุสัตว์ การบัญชี กฎหมายและอื่นๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแทพย์เคลื่อนที่

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันอังคาร ที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแทพย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนบ้านป่าแป๋ ร่วมพิธีเปิด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยในวันนี้เป็นการออกหน่วยแพทย์เคลื่นอที่ให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู ประกอบด้วยการให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการตรวจสุขภาพจิตรเคลื่อนที่ การแนะนำฝึกอาชีพ และการให้บริการของหน่วยต่างๆ ทีมาร่วมกิจกรรม ซึ่งประชาชนที่มารับบริการต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยงานของรัฐได้เข้ามาให้บริการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยภายในหมู่บ้านชึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นและมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วย เพื่อให้มีกำลังใจและมีความหวังในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 : รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 : รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ MCC Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ และร่วมให้กำลังใจตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน ทีม “Damon” จาก รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Teenage ในครั้งนี้

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562
วันนี้ ( 24 มกราคม 2562 ) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดย มิสเตอร์เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน , กลุ่มนักธุรกิจ , นักศึกษา และชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนในเขตภาคเหนือ กล่าวคำอวยพร แก่ชาวจีน , ชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ซึ่ง จังหวัดลำพูน และ จังหวัดในภาคเหนือ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะ ในด้านการค้า , การท่องเที่ยว และการศึกษาซึ่งมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือ ได้มอบเงินสนับสนุน ให้แก่สถานศึกษาที่สอนภาษาจีนในเขตภาคเหนือ จำนวน 10 แห่ง เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางลำน้ำแม่กวง

มกราคม 22, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางลำน้ำแม่กวง

เช้าวันนี้ ( 17 มกราคม 2562 ) ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,อัยการ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน , ทหาร, ตำรวจ ,เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, เยาวชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน กว่าพันคน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และร่วมมือร่วมใจ ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การทำควาสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา และ การกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางลำน้ำแม่กวง ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย เพื่อให้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ และที่สำคัญเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดอาคารเรือนนอน “สุขเขษม”และอาคาร “เกษตรเมธี” ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. การทำกิจกรรมในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมาย ขอให้ท่านทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลักสำคัญ พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป.

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้มีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve และข้อเสนอเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกันของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบไปด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน พื้นที่ โดยจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับหนังสืออนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จำนวน 1,882 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 7,532 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา โดยมีเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่รวม 1,464 ราย โดยการจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าใช้ประโยชน์จะช่วยให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ดินด้วย
พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนรอบพื้นที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ที่ได้รับหนังสือแสดงโครงการนี้ จำนวน 5 พื้นที่ในเขตต.บ้านปวง ต.ตะเคียงปม และ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง รวมพื้นที่ 4,531 ไร่เศษ โดยมีผู้แทนของต.บ้านปวง เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าที่อยู่ใกล้เขตชุมชนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในจ.ลำพูนโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในจ.ลำพูนโครงการต้นแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบนโยบายพลังงานจังหวัดในพื้นที่

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เดินทางตรวจราชการต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน ในพื้นที่จังหัดลำพูน ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยมีการติดตามโครงการด้านพลังงานที่สำคัญๆ ในพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาด่าน จ.ลำพูน (โครงการต้ทมนแบบ Micro Grid ในพื้นที่ห่างไกล) โดยชุมชนบ้านผาด่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงไม่สามารถปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าในชุมชนได้ จึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Grid Interactive ขนาด 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตต์ และขนาด 19.8 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบลิเทียม ขนาดความจุ 100 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 160,351 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ช่วยให้ชุมชนบ้านผาด่าน มีไฟฟ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการทอผ้า ที่ทำได้ในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนนอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานจากพลังงานจังหวัดในพื้นที่ ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

วันนี้ (14 ม.ค.62) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการอำนวยการความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวตอนรับ

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ชึ่งกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในระดับทุกพื้นที่ โดยการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชน ผ่านกองทุนยุติธรรม ให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมภาคและเท่าเทียมกัน โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาให้กับผู้เสียหายและทายาทผู้เสียหาย จำนวน 7 ราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ผ้าทอปูนปั้นตามแบบฉบับภูมิปัญญา วิถีชีวิตชาวไทยยอง

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ผ้าทอปูนปั้นตามแบบฉบับภูมิปัญญา วิถีชีวิตชาวไทยยอง

วันนี้ ( 14 มกราคม 2562 ) นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านแม่สารบ้านตอง ที่วัดบ้านตอง หมู่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนโดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน นางณัฏฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูนและประชาชนให้การต้อนรับ
นายเสกสรร สาคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และนายนรินทร์ คำสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง มีประชาชนชาวไทยยอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา เวียงเชียงรุ้ง และมณฑลยูนนาน มาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลเวียงยองเมื่อปี 2348 พร้อมนำภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ มาด้วย ผู้ชายมีอาชีพสล่าปูน ( ช่างปูนปั้น ) มีความสามารถในการประดิษฐ์งานปั้นรูปลายเอกลักษณ์ตามแบบยอง ส่วนผู้หญิงมีอาชีพทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายยกดอกได้สืบทอดต่อกันมาถึงรุ่นลูกหลานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
สำหรับหมู่บ้านแม่สารบ้านตองหมู่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐบาลหลักประชารัฐโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นชุมชน ที่นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และแนวความคิดสร้างสรรค์ สร้างชุมชนเข้มแข็งทำรายได้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมการผลิตผ้าทอยกดอก งานปั้นปูนยังได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอและประกวดกิจกรรมจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดลำพูน .

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

มกราคม 15, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยได้ไปที่บ้านบ้านเจดีย์สามยอด ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง เพื่อเยี่ยม นายไกรวุฒิ บุญท้าวแก้ว อายุ 17 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจชนิดเดียวมาตั้งแต่กำเนิด หลังจากผ่าตัดแล้วประสบภาวะกระดูกพรุน และอาการแทรกซ้อนร่างกายติดเชื้อง่ายทำให้ไม่สามารถ เข้าศึกษาในสถานศึกษาปกติ ปัจจุบันต้องเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ซึ่งอบต.บ้านเรือนจะประสาน กศน.ตำบลบ้านเรือน สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ป่วยตามความ สนใจและความถนัด
จากนั้นได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากนั้นเดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 197 หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเยี่ยมเด็กชาย ณัฐวุฒิ ทันวัน อายุ 9 ปี ผู้ป่วยไม่มีรูทวารมาแต่กำเนิด กำลังรับการรักษา จากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ป่วย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วยซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามความก้าวหน้าการรักษา และเยี่ยมใจกำลังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง .