ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน

มกราคม 30, 2017 in ลิ้งค์ที่หน้าสนใจ

 

22. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดลำพูน

21.  ประชุม อ.คก. ปปท. 2-61

20. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

19. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

18. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน

17. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการจังหวัดลำพูนใสสะอาด

16. โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

15. ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 12 เดือน 

 14. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ จังหวัดลำพูน ปี 2561

13. ประกาศวาระจังหวัดด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

12. การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำพูน

11. การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

10. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของจังหวัดลำพูน 

9. การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2560 ของจังหวัดลำพูน

8. แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

7สรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตของจังหวัดลำพูน ปี 2560 (รอบ 6 เดือน)

6. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

5. กิจกรรมการประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2560

4. คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

3. ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต

2. เกียรติบัตรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1. แผนการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดลำพูน