การจัดการความรู้ KM

มกราคม 12, 2015 in ลิ้งค์ที่หน้าสนใจ

คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographic Design)
Download คู่มือ Infographic

คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ขั้นตอนวิธีการส่งหนังสือ (กรณีผู้บริหารจังหวัดลงนาม และต้องออกเลขของจังหวัด)
2. ขั้นตอนวิธีการส่งหนังสือ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม และใช้เลขของหน่วยงานเอง)
3. ขั้นตอนวิธีการรับหนังสือ
4. ขั้นตอนวิธีการส่งคืนหนังสือ (กรณีไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ)
5. ขั้นตอนวิธีการเรียกคืนหนังสือ (กรณีส่งผิด หรือไม่ได้แนบไฟล์เอกสารต้นฉบับ)

คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุม

1. คู่มือการใช้งาน(ฉบับผู้จอง)
2. 
คู่มือการใช้งาน(ฉบับผู้อนุมัติ)

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

1. คู่มือการลงฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
2. คู่มือการลงฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
3. คู่มือการลงพิกัดฐานข้อมูลครัวเรือน

 

ความรู้สัมมาชีพชุมชนจังหวัดลำพูน