คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

มีนาคม 20, 2016 in เอกสารเผยแพร่

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหัดในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของศูนย์ฯ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

การมอบอำนาจของ ผวจ. ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

แก้ไขการมอบอำนาจในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน