แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเต็ม

มีนาคม 20, 2017 in เอกสารเผยแพร่

1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 5 ปี2560)

2. นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564)

3. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 2561-2564 (ปรับปรุง) ล่าสุด

4. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเต็ม

5. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560)

6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560