กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

มกราคม 31, 2019 in ข่าวกิจกรรมสำคัญ

IMG IMG06

กองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ รวมทั้งเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของถนนลูกรังเดิมให้มีความคงทนเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

วันนี้ ( 30 มกราคม 2562 ) ที่ศาลา SML บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้ส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนรับมอบ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในพื้นที่ , มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง นอกจากนี้ในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอาชีวศึกษามาให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์แก่ ผู้ร่วมงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ให้บริการตัดผมแก่ผู้ร่วมงาน และหน่วยแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง มาให้บริการตรวจวัดความดัน และฝังเข็มแก่ผู้ร่วมงานพันเอกรุ่งเพชร คนทัด ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนนให้เพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกเส้นทางเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังและมีการชำรุด ซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และเป็นความต้องการของประชาชนทั้งนี้กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 เส้นทาง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูน หน่วยได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 6 เส้นทาง, อำเภอลี้ จำนวน 11 เส้นทาง และอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 เส้นทาง ปัจจุบันทุกเส้นทางได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญตลอดห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กรมทหารช่างที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี