Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดลำพูน

ด้านการเกษตรกรรม จังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ถือครองเพื่อการเกษตร  รวม  692,183  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของเนื้อที่จังหวัด มีเกษตรกร  62,848 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   38.48  ของครัวเรือนทั้งจังหวัด

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ด้านการอุตสาหกรรม ปี 

จังหวัดลำพูนมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 932 โรงงาน  เงินลงทุนรวม  107,941  ล้านบาท   การจ้างงานรวม  75,293  คน  จำแนกเป็น

  1. โรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จำนวน 854 โรงงาน จำนวนเงินลงทุน   35,514  ล้านบาท  คนงานรวม 30,631 คน (รวมบริษัทที่ตั้งในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในเครือบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด จำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง เงินลงทุน  9,777 ล้านบาท คนงาน 11,151คน)

         2. โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่เปิดดำเนินการ 78 โรงงาน เงินลงทุน  72,427  ล้านบาท  และมีแรงงานประมาณ  44,662 คน

 สรุป ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูนมากที่สุด รองลงมา คือ อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร

 ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

 

สินค้าที่สำคัญของจังหวัด

  1. สินค้าเกษตร ลำไย แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอเมือง ป่าซาง ลี้ และบ้านโฮ่ง กระเทียม แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ อำเภอลี้ ป่าซาง และบ้านโฮ่ง หอมแดง แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ อำเภอบ้านโฮ่ง ลี้ และป่าซาง พืชผัก แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยลำพูนนับเป็นแหล่งผลิต พืชผักที่สำคัญของภาคเหนือ ผลผลิตส่วนหนึ่งจะป้อนเป็นวัตถุดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปจำหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ฯลฯ
  2. สินค้าหัตถกรม ผ้าฝ้ายทอมือ นิยมทำกันทุกอำเภอเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงานเกษตรกรรม แต่ที่มีชื่อเสียงมากคือ อำเภอป่าซาง โดยเฉพาะที่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง ผ้าฝ้ายทอมือของจังหวัดลำพูนทำกันในหลายรูปลักษณะ ทั้งผ้าผืนสำหรับนำไปตัดเย็บผ้าซิ่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ที่รองแก้ว-จาน ฯลฯ ในด้านการจำหน่ายผ้าทอและผลิตภัณฑ์นั้น โดยทั่วไปอาศัยตลาดใหญ่เป็นหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ผ้าไหมยกดอก โรงงานผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทยซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบด้านลวดลาย โดยอาศัยลายผ้าในสมัยโบราณ ประยุกต์ ปรับปรุงประกอบกับฝีมือที่ประณีต ทำให้ผ้าไหมยกดอกของลำพูนมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไป ไม้แกะสลัก แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอแม่ทา มีการแกะสลักไม้จามจุรีเป็นรูปคน สัตว์ เครื่องใช้และเครื่องประดับภายในบ้าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เซรามิกส์ ถึงแม้ว่าจะมีโรงงานผลิตเพียงไม่กี่โรงแต่ก็สามารถสร้างมูลค่าในการจำหน่ายให้ กับจังหวัดลำพูน โดยมีการส่งออกไปจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศมูลค่าปีละหลายล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งบ้านในลักษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
  3. สินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ได้แก่ สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ สวนอุตสาหกรรมบริษัทสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ – ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ – อาหารและเครื่องดื่ม – การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร – อัญมณีและเครื่องประดับ – เครื่องหนัง – เสื้อผ้าสำเร็จรูป