Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สภาวะทางสังคม จังหวัดลำพูน

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

 

จังหวัดลำพูนปัจจุบันมีประชากรรวมทั้งสิ้น  405,931 คน เป็นชาย 196,440  คน, หญิง 209,491 คน

ความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ยเท่ากับ 89.94 คน ต่อพื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร

 

อัตราการเกิด เท่ากับ 8.45 ต่อพันประชากร

 

อัตราตาย เท่ากับ 9.41 ต่อพันประชากร

 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เท่ากับร้อยละ -0.009 อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

 ที่มา  : สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำพูน