Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

สาธารณูปโภค / สาธารณูปการ จังหวัดลำพูน

การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร

 

การคมนาคมขนส่ง ทางบก
จังหวัดลำพูนสามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้หลายจังหวัด ดังนี้

 

ทางรถยนต์

 1. ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร (สายซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง – เชียงใหม่) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร
 2. ติดต่อกับจังหวัดลำปาง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และจากจังหวัดลำปางสามารถติดต่อกับจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
 3. ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย โดยเดินทางจากจังหวัดลำพูนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร
 4. ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่าน โดยอาศัยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดลำปางจนถึงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สู่จังหวัดแพร่และน่านตามลำดับ

 

เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองลำพูนกับอำเภออื่น ๆ

 

 1. จากอำเภอเมืองลำพูน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอป่าซาง และจากอำเภอป่าซางไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร ก็จะถึง อำเภอบ้านโฮ่ง และจากอำเภอบ้านโฮ่งไปอีกประมาณ 65 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอลี้ ซึ่งสามารถติดต่อกับ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
 2. จากอำเภอเมืองลำพูน ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ ผ่านอำเภอป่าซาง และจากอำเภอป่าซางประมาณ 19 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184 (แม่อาว – ทุ่งหัวช้าง) ไปอีกประมาณ 75 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอทุ่งหัวช้าง
 3. จากอำเภอเมืองลำพูนตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ลงไปทางทิศใต้ ประมาณ 25 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอแม่ทา และหากขึ้นไปทางทิศเหนือโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1147 ประมาณ 26 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอบ้านธิ
 4. จากอำเภอเมืองลำพูน ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ลงสู่ทิศใต้ผ่านอำเภอป่าซางถึงแยกสันห้างเสือ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1031 ก็จะเดินทางเข้าสู่กิ่งอำเภอเวียงหนองล่องรวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

 

ทางรถไฟ

 

มีขบวนรถไฟขึ้นและล่องผ่านสถานีรถไฟจังหวัดลำพูน เป็นรถขบวนสินค้า 6 ขบวน และ รถโดยสาร 16 ขบวน โดยส่วนใหญ่แล้วจะจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟลำพูนทุกขบวน ระยะทางรถไฟที่ผ่านจังหวัดมีความยาว 68 กิโลเมตร สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน มี 6 สถานี คือ สถานีรถไฟป่าเส้า ลำพูน หนองหล่ม ศาลาแม่ทา ทาชมภู และขุนตาน ระยะทางจากลำพูนถึงกรุงเทพมหานคร ประมาณ 729 กิโลเมตร

 

ทางอากาศ

 

สามารถเดินทางมายังจังหวัดลำพูนได้โดยต้องโดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ส่วนการเดินทางไปท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จากลำพูนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

 

การสื่อสาร
การไปรษณีย์
จังหวัดลำพูนมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 9 แห่ง ดังนี้

 1. ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน
 2. ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์
 3. ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง
 4. ที่ทำการไปรษณีย์ทากาศ
 5. ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ
 6. ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา
 7. ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง
 8. ที่ทำการไปรษณีย์ลี้
 9. ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง

นอกจากนี้ยังให้บริการรับฝากจากหมาย ณ ที่ทำการ และจัดตั้งตู้ไปรษณีย์ตามริมถนนและในเขตชุมชน โดยทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งระยะเวลาที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ส่งถึงมือผู้รับ ไม่ว่าจะส่งไปหรือส่งมาจากที่ทำการแห่งอื่นมาถึง เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

โทรศัพท์
ปัจจุบันการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดลำพูนมีที่ทำการเพื่อให้ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและด้านสื่อสัญญาณอื่น ๆ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

 

 1. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน มีศูนย์บริการลูกค้า ฯ เปิดให้บริการ จำนวน 3 แห่ง คือ
  - ศูนย์บริการลูกค้า สาขาลำพูน มี 26 ชุมสาย มีเลขหมาย จำนวน 20,918 เลขหมาย
  - ศูนย์บริการลูกค้า สาขาป่าซาง มี 19 ชุมสาย มีเลขหมาย จำนวน 11,043 เลขหมาย
  - ศูนย์บริการลูกค้า สาขาบิ๊กซี ให้บริการ ติดตั้ง ย้าย โอน โทรศัพท์พื้นฐาน บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL บริการรับชำระเงินค่าบริการ ที่เรียกว่า Just pay
 2. บริษัท ทีทีแอนด์ที มีสำนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1 แห่ง มีเลขหมาย จำนวน 25,000 เลขหมาย

รวมเลขหมายที่เปิดใช้ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 48,053 เลขหมาย คิดเป็นจำนวนเลขหมายพร้อมให้บริการ/ประชาชกรในพื้นที่ ร้อยละ 11.88 (ไม่รวมโทรศัพท์มือถือ)

การไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่สั่งซื้อมาจากสถานีจ่ายไฟ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญ 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สามารถให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่การปกครอง ของจังหวัดลำพูน 8 อำเภอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มากกว่าร้อยละ 98 จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีสถานีจ่ายไฟย่อย จำนวน 7 แห่ง

 • สถานีไฟฟ้าลำพูน 1 ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเส้า ริมถนนสายลำพูน – เชียงใหม่ (สายเก่า)
 • สถานีไฟฟ้าลำพูน 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลอุโมงค์ ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำพูน
 • สถานีไฟฟ้าลำพูน 3 ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ถนนสายอ้อมเมือง ลำพูน – ป่าซาง
 • สถานีไฟฟ้าลำพูน 4 ตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
 • สถานีไฟฟ้าลำพูน 5 ตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
 • สถานีไฟฟ้าลี้ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าลี้ ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ลี้ อ.ลี้
 • สถานีไฟฟ้าบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.ลี้

 

ประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ปัจจุบันมีพื้นที่จ่ายน้ำประกอบด้วย พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทต.เหมืองง่า ทต.เวียงยอง ทต.ริมปิง ทต.อุโมงค์ และอบต.ป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 80 ตร.กม. จำนวนผู้ใช้น้ำ 9,380 ราย มีปริมาณน้ำจำหน่วยเฉลี่ย 179,479 ลบ.ม./เดือน มีหน่วยบริการ 2 แห่ง คือ

 1. หน่วยบริการทาสบเส้า มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 363 ราย ขนาดกำลังการผลิต 60 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำผิวดิน(อ่างเก็บน้ำชลประทาน)
 2. หน่วยบริการป่าซาง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 1,058 ราย ขนาดกำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ำจากบ่อบาดาล