Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

วิสัยทัศน์ จังหวัดลำพูน

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง”

พันธกิจ

 1. พันธกิจ (Missions)
  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลาพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด้าน ดังนี้
  (1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลาพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
  (2) สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง
  (3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลาพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
  (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลาพูน อย่างเท่าเทียม
  (5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
  (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ
  บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับ
  ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์รวม
เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (household income) และการจ้างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส)
เป้าประสงค์ 5 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (เรียงตามลาดับความสาคัญ)
(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)
(2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
(Cultural Experience Destination)
(4) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
(5) เมืองนิเวศน์ (Eco – Town)

ยุทธศาสตร์เมือง1

 ยุทธศาสตร์1 ยุทธศาสตร์2

ยุทธศาสตร์3 ยุทธศาสตร์4 ยุทธสาสตร์5

แผนผัง