Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ลำดับที่

                         รายนาม

       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.

1.

           พระยาประศาสน์วิริยะกิจ

                2450 – 2460

2.

           พระยาวิชิตรักษาตกศิลาบุรินทร์          

                2461 – 2472

3.

           พระยากำธรพยัพทิศ

                2472 – 2475

4.

           พระประชากรบริรักษ์                      

                2475 – 2475

5.

           พระสำเริงนฤประการ                      

                2476 – 2477

6.

           พระบนนหารวรพจน์

                2478 – 2482

7.

           พระภูมิพิชัย

                2483 – 2484

8.

           พระพิชิตบัญชาการ   

                2484 – 2487

9.

           หลวงอนุมัติราชกิจ

                2487 – 2490

10.

           ขุนบุรีภิรมย์กิจ

                2490 – 2491

11.

           ขุนสนิทประชาราษฏร์

                2491 – 2498

12.

           นายสุจิตต์  สมบัติศิริ                       

     29 มิ.ย. 2498 – 9 มิ.ย. 2501

13.

           นายมานิต  ปุรณะพรรค์

      9 มิ.ย. 2501 – 30 ก.ย. 2509

14.

           นายจำนง  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

      1 ต.ค. 2509 – 14 ต.ค. 2510

15.

           นายรง  ทัศนาญชลี 

     28 ต.ค. 2510 -  7 ธ.ค. 2516

16.

           นายบรรโลม  ภุชงคกุล

      1 เม.ย. 2517 – 1 ต.ค. 2518

17.

           นายธวัช  มกรพงศ์ 

      1 ต.ค. 2518 – 6 ก.พ. 2519

18.   

           ม.ล.ภัคศุก  กำภู

      6 ก.พ. 2519 – 30 ก.ย. 2521

19.

           นายพิสนย์  สุนทรธรรม

      1 ต.ค. 2518 – 8 ก.พ. 2522

20.

           นายศักดิ์  โกไศยกานนท์   

      9 ก.พ. 2522 – 3 ต.ค. 2523

21.

           นายจริญญา  พึ่งแสง

      1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2527

22.

           ร.ท. สุชาติ  รัฐคำไทย      

      1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529

23.

           นายประถม  ศิริมาลา

      1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2532

24.

           นายสว่าง  อินทรนาค

      1 ต.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2534

25.

           นายสนิทวงศ์  อุเทศนันทน์

      1 ต.ค. 2534 – 21 ก.ค. 2535

26.

           ร.ต. พยนต์  พิเรนทร

     22 ก.ค. 2535 – 30 ก.ย. 2536

27.

           นายเถกิงศักดิ์  พัฒโน

    18 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2539

28.

           นายสุจริต  นันทมนตรี

      1 ต.ค. 2539 – 19 ต.ค. 2540

29.

           นายชัยพร  รัตนนาคะ

    20 ต.ค. 2540 – 15 เม.ย. 2541

30.

           นายประพัฒน์พงษ์  บำเพ็ญสิทธิ์

    16 เม.ย. 2541 – 30 ก.ย. 2542

31.

           นายเรียบ  นราดิศร

      1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2545

32.

           นายธวัช  เสถียรนาม

      1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2547

33.

           นายอุดม  พัวสกุล

      1 ต.ค. 2547 –  2 มิ.ย. 2549

34.

           นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์    

      5 มิ.ย. 2549 – 5 พ.ค. 2551

35.

           นายอมรพันธุ์ นิมานันท์                    

      6 พ.ค. 2551 – 19 ต.ค. 2551

36.

           ดร. ดิเรก  ก้อนกลีบ

    20 ต.ค. 2551 – 11 มี.ค. 2554

37.

           นายสุรชัย  ขันอาสา

    24 พ.ย. 2554 – 7 ต.ค. 2555

38.

           นายพินิจ  หาญพาณิชย์

    26 พ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2556

39.

           นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร

      1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557

40.

           นายณรงค์  อ่อนสอาด

      3 พ.ย. 2557 – 30 ก.ย. 2559

41.

           นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ

      1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560

42.

           นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์

      1 ต.ค. 2560 ถึง ปัจจุบัน