หนังสือจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ
แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน
เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการเมินที่ ๒/๒๕๕๖ (๑ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๖)
เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการเมินที่ ๑/๒๕๕๖ (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๖)
คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (ประกอบการประชุมวันที่ ๑๓-๑๔ ธ.ค.๕๕
เแผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๕
เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำพูน ลพ ๐๐๑๖.๕/ว ๓๑๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๕
เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำพูน ลพ ๐๐๑๖.๕/ว ๑๓๗๓ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๕๕
โครงการสุขภาพดีชีวีสดใส
อบรมสำนักฝึกอบรม
เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำพูน ลพ ๐๐๑๖.๕/ว ๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๕
เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำพูน ลพ ๐๐๑๖.๕/ว ๒๙๕๒ ลงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๔
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔