แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้เว็บไซต์จังหวัดลำพูน

 
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) สังกัด
 ราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 เอกชน
 สถาบันการศึกษา
 ประชาชน
3) ความถี่ของการเข้าใช้เว็บไซต์
 ใช้ครั้งแรก
 สัปดาห์ละครั้ง
 มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
 เดือนละครั้ง
 2-6 เดือน/ครั้ง
4) การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
5) การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
6) การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
7) มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด
8) ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 น้อยที่สุด