กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562
: 2019-03-22
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มีนาคม 2562
: 2019-03-22
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
: 2019-03-22
 

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการ

คำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบพื้นที่ตำบลของจังหวัดลำพูน : 2018-12-13
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 2255/2561 ลงวันที่ 7 พย.61) : 2018-11-14
ยกเลิการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่กลุ่มภารกิจ (คำสั่งที่ 2256/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) : 2018-11-07

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการรายงานงบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2019-07-19 16:17:02
รายงานงบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2019-07-19 16:10:54
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-04-23 13:14:00
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกรมจังหวัดลำพูน 2019-03-15 10:57:31
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งบจังหวัดลำพูน และงบสำนักงานจังหวัดลำพูน 2019-03-04 11:08:29
การประชุมเตรียมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน 2019-02-25 14:25:32
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-02-11 16:00:21
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 2019-01-28 08:46:19
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 2019-01-12 15:54:33
รายงานงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-01-03 16:47:55

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการการปรับปรุงตำแหน่งกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี 2019-04-03 14:09:37
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) 2019-04-03 14:08:58
หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด" 2019-03-06 10:27:14
การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 2019-02-13 16:52:00
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2019-02-13 16:49:52
โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 2019-02-12 09:37:52
การทดสอบภาษาอังกฤษ 2019-02-05 11:17:09
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (แบบฟอร์มรายงานการคัดเลือก) 2019-01-08 10:25:14
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (คู่มือ) 2019-01-08 10:23:53
คำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบพื้นที่ตำบลของจังหวัดลำพูน 2018-12-13 10:42:24

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 2019-08-22 15:40:14
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 2019-06-19 11:50:49
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 2019-06-11 11:12:32
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 2019-06-11 10:58:54
แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2019-04-02 14:43:09
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่จังหวัดลำพูน 2019-04-01 18:13:13
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน ( อจร.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1/2561 2019-03-06 16:53:25
รายงานการประชุม กบจ.ลำพูน ครั้งที่ 1/2562 2019-03-06 11:54:37
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง 2019-03-01 12:56:43
แบบรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดลำพูน 2019-01-31 17:00:54

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2561 2018-06-07 11:34:26
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนเมษายน 2561 2018-05-26 12:59:57
แบบบันทึกคำร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความช่วยเหลือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน 2018-05-26 12:16:08
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมีนาคม 2561 2018-05-23 09:32:50
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-05-23 09:32:28
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม 2561 2018-05-23 09:32:15
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2560 2018-05-23 09:31:24
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-05-23 09:31:07
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2560 2018-05-23 09:29:58
ผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน 2560 2018-05-23 09:28:31

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) 2019-01-24 10:01:31
เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-28 11:08:07
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-28 11:07:18
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-21 14:20:21
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 2018-08-10 10:58:30
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินชขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) 2018-01-30 09:54:43
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-12-13 13:38:13
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2017-12-13 13:37:36
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-11-29 11:35:46

แสดงรายการทั้งหมด... | เพิ่มรายการ© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน