กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

รายงานงบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2019-07-19 16:17:02
รายงานงบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 2019-07-19 16:10:54
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 2019-04-23 13:14:00
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกรมจังหวัดลำพูน 2019-03-15 10:57:31
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งบจังหวัดลำพูน และงบสำนักงานจังหวัดลำพูน 2019-03-04 11:08:29
การประชุมเตรียมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน 2019-02-25 14:25:32
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-02-11 16:00:21
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2562 2019-01-28 08:46:19
ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 2019-01-12 15:54:33
รายงานงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2019-01-03 16:47:55
รายงานงบทดลอง งบจังหวัด งบสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2018-12-03 15:40:00
ประกาศจังหวัดลำพูน - การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดลำพูน ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 2018-11-26 17:22:48
ประกาศจังหวัดลำพูน - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดลำพูน 2018-11-26 17:21:23
รายงานงบทดลอง งบจังหวัดและงบสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 2018-11-07 10:59:09
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรายงานข้อเท็จจริงกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2018-11-05 08:38:37
ขอเชิญชวนส่งภาพประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมคุณค่าเทศกาลโคม 100,000 ดวง ที่เมืองลำพูน ประจำปี 2561 2018-11-05 08:37:39
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบจังหวัด งบสำนักงานจังหวัด ณวันที่ 30 กันยายน 2561 2018-10-26 14:39:32
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 2018-10-09 10:28:27
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 2018-10-02 09:37:48
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 2018-09-04 10:17:01
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-08-06 09:18:55
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-03 16:37:43
สรุปคำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 2018-07-11 14:18:45
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-07-11 10:29:26
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 2018-07-05 09:18:30
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 2018-07-05 09:18:16
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 2018-06-07 08:32:58
หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ 2018-06-01 09:03:03
ไฟล์แบบป้ายกิจกรรมจิตอาสา 2018-06-01 08:43:49
ประชาสัมพันธ์การสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 2018-05-15 15:33:48
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 2018-05-07 15:14:34
แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ/หน่วยงาน การจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน 2018-04-17 16:37:46
รายงานงบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561 2018-04-05 11:21:21
รายงานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ 2018-03-26 11:24:47
กำหนดการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 2018-03-22 16:31:11
รายงานงบทดลอง งบจังหวัดลำพูน งบสำนักงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2018-03-09 08:56:12
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง" 2018-02-26 12:05:08
การใช้คำวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2018-02-14 10:40:02
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 2018-02-06 13:21:03
ประกาศการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืิองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2018-02-02 16:50:11
หนังสือเชิญร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2561 2018-02-01 12:53:02
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2560 2018-01-18 16:23:55
หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0017.3/ว 903 เรื่อง การขอใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์ราชการและพื้นที่ศูนย์ราชการ 2018-01-18 16:22:59
ที่ ลพ 0017.3/ว 947 เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ียวข้อง ครั้งที่ 1/2561 2018-01-17 11:56:51
หนังสือแม่บ้านมหาดไทย ที่ มมท.ลพ 01/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและเชิญประชุม 2018-01-09 15:14:49
ที่ ลพ 0017.3/ว 21609 เรื่อง พิธีบวงสรวงและรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง 2017-12-19 14:33:15
ที่ ลพ 0017.3/ว 21096 เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 12/2560 และครั้งที่ 13/2560 2017-12-12 14:53:43
ที่ ลพ 0017.3/ว 20362 เรื่อง บิดาของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กรรม 2017-11-29 11:36:38
ที่ ลพ 0017.3/ว 20069 ลงวันที่ 24 พ.ย. 60 - ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวฯ ปี 2560 2017-11-25 19:38:01© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน