กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

การปรับปรุงตำแหน่งกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี 2019-04-03 14:09:37
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) 2019-04-03 14:08:58
หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด" 2019-03-06 10:27:14
การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 2019-02-13 16:52:00
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2019-02-13 16:49:52
โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 8 2019-02-12 09:37:52
การทดสอบภาษาอังกฤษ 2019-02-05 11:17:09
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (แบบฟอร์มรายงานการคัดเลือก) 2019-01-08 10:25:14
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (คู่มือ) 2019-01-08 10:23:53
คำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบพื้นที่ตำบลของจังหวัดลำพูน 2018-12-13 10:42:24
ตัวอย่างการรายงานการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามผนวก 4 ผนวก 5 ผนวก 6 และคำสั่งมอบอำนาจของส่วนราชการ 2018-11-08 09:40:46
ตอบข้อหารือการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2018-11-01 08:08:20
การรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-10-30 16:21:04
การบรรจุ แต่งตั้ง และการเขียนคำสั่ง 2018-03-13 10:20:16
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-02-05 14:16:02
การวิเคราะห์ตำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง : กรณีกระทรวงสาธารณสุข 2017-12-04 15:45:22
คู่มือการมอบอำนาจ 2017-11-27 10:49:09
หนังสือแจ้งเวียนคู่มือการมอบอำนาจ 2017-11-27 10:48:51
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2017-11-25 19:25:07© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน