กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 2019-06-19 11:50:49
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 2019-06-11 11:12:32
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 2019-06-11 10:58:54
แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2019-04-02 14:43:09
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่จังหวัดลำพูน 2019-04-01 18:13:13
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำพูน ( อจร.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1/2561 2019-03-06 16:53:25
รายงานการประชุม กบจ.ลำพูน ครั้งที่ 1/2562 2019-03-06 11:54:37
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง 2019-03-01 12:56:43
แบบรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดลำพูน 2019-01-31 17:00:54
รายงานการประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 2019-01-31 14:50:50
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-01-28 10:14:02
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-23 10:30:22
รายละเอียดการจัดงาน "เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน" 2018-12-24 10:47:46
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 2018-12-12 15:44:55
รายงานการประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 5/2561 (ที่ ลพ 0017.2/ว18009 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) 2018-11-08 13:21:46
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2563) และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-11-07 17:15:18
คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2018-11-05 16:53:37
คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนฯ 2018-11-05 16:50:22
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดลำพูน 2018-10-17 11:13:40
ข้อมูลพื้นฐานส่วนราชการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-09-23 17:11:24
โหลดเอกสารเตรียมความพร้อมแผนฯ ปี 62 2018-09-21 10:48:41
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศษสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน วันที่ 25 และ 27 กันยายน 2561 2018-09-21 09:58:42
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-09-17 15:48:08
สรุปผลการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561 2018-09-14 14:35:34
บัญชีภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-09-06 15:22:55
เอกสารบัญชีสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการในงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561" 2018-08-08 10:41:02
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 3/2561 2018-07-23 09:35:11
เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 2018-07-18 10:45:10
แผนงานบูรณาการจังหวัดลำพูน เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-07-18 10:42:56
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-06-29 09:33:22
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-06-21 16:40:39
แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564) 2018-06-12 07:49:25
สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2018-05-28 15:13:40
สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-05-28 15:12:51
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 2018-04-18 16:31:51
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-04-05 17:10:40
วารสารเศรษฐกิจและสังคม "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างความเป็นธรรและเข้มแข็ง" 2018-04-04 09:50:18
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 2018-03-23 16:26:37
ประกาศทางหลวงชนบท เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 2018-02-14 16:19:57
รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 2018-02-14 10:49:23
ขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเพื่อรับรองรายงานการประชุม กบจ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2561 2018-02-14 09:57:43
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 2018-02-13 11:20:57
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนฯ 2018-02-08 15:07:15
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณตามแผนพัฒนาภาคเหนือในส่วนของจังหวัด) 2018-02-01 10:14:30
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-02-01 10:13:29
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง) 2018-02-01 09:56:53
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2561-2564 2018-02-01 09:56:04
ประกาศ เรื่อง มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2561 2018-01-23 15:13:21
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2018-01-15 14:20:15
การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 2018-01-09 10:04:20
แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 2018-01-05 18:06:36
รายงานการประชุม กรอ. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2556 2017-11-29 19:49:45© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน