กำหนดให้ "วันจันทร์" สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เป็นวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน :: สามารถสอบถามรายละเอียดการมอบหมายเป็นเจ้าภาพสภากาแฟได้ที่ 0 5351 1000 ต่อ 28022 

กลับไปหน้าหลัก | เพิ่มรายการ

คำสั่งมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบพื้นที่ตำบลของจังหวัดลำพูน 2018-12-13 10:39:20
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (คำสั่งที่ 2255/2561 ลงวันที่ 7 พย.61) 2018-11-14 11:18:09
ยกเลิการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่กลุ่มภารกิจ (คำสั่งที่ 2256/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) 2018-11-07 11:48:57
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน 2018-09-13 14:06:38
เพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 2018-09-04 19:18:20
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 2018-08-25 09:09:07
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 2018-08-23 11:14:43
การมอบอำนาจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 2018-08-23 11:13:11
เพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน 2018-08-23 11:12:00
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน 2018-07-09 13:43:18
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2018-06-12 10:15:45
การมอบอำนาจของผู้่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน 2018-05-22 15:15:57
เพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ 2018-02-15 09:46:59
เพิ่มเติมการมอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 2018-02-06 18:31:34
เแก้ไขการมอบอำนาจในส่งนของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน 2018-02-06 18:30:52
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน 2018-01-05 13:08:12
แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 2018-01-03 10:48:01
เพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพุน ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัด 2017-12-12 09:39:32
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) 2017-12-12 09:38:15
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของศูนย์ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน (พย.60) 2017-12-12 09:24:14
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของศูนย์เรียนรู้ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:19:58
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานประกัดสังคมจังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:18:11
แก้ไขการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสนำักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:16:51
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:15:56
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:15:03
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 2017-12-12 09:13:57
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม) 2017-12-12 08:44:59
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 2017-12-12 08:43:18
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 2017-12-12 08:37:03
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน 2017-12-12 08:35:38
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน 2017-12-12 08:34:22
แก้ไขเพิ่มเพิมการมอบอำนาจของผู้ส่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในสังกัด 2017-12-12 08:33:14
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในสังกัด 2017-12-12 08:31:30
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2017-12-12 08:29:30
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (เพิ่มเติม)(นายวีระชัย ภู่เพียงใจ) 2017-12-12 08:26:16
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายวีระชัย ภู่เพียงใจ) 2017-12-12 08:24:58© 2017 จังหวัดลำพูน All Rights Reserved. :: จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
โทร +66 5351 1000 e-mail :lamphun.gov@gmail.com 
หนังสือราชการและเอกสารเผยแพร่ สำนักงานจังหวัดลำพูน