เลือกภาษา ::

เกี่ยวกับจังหวัด

MOI_ComputerLPN

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของหน่วยงานสังกัด กระทรางมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  :::  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดลำพูน   ::: 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ  

  :::  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ ของกระทรวงมหาดไทย
  :::  แผนผังกระบวนการพิจารณาโครงการฯ  (Update 7 มกราคม 2565)

 เกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ระบบคอมพิวเตอร์

  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2566 (เดือน มีนาคม)   ***  New   ***
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2564 (เดือน ธันวาคม)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2563 (เดือน พฤษภาคม)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2562
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2561
   
 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV

  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. 2564 (เดือน มิถุนายน)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. 2564 (เดือน กุมภาพันธ์)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. 2562 (เดือน กันยายน)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. 2561 (เดือน ตุลาคม)
  O  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี พ.ศ. 2560
   

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

:::  ปี พ.ศ. 2567
 
  :: ครั้งที่  1
:::  ปี พ.ศ. 2566
 
  ::  ครั้งที่  1
:::  ปี พ.ศ. 2565
 
  ::  ครั้งที่ 1
:::  ปี พ.ศ. 2564
 
  ::  ครั้งที่  1         ::   ครั้งที่   2
:::  ปี พ.ศ. 2563
 
  ::  ครั้งที่ 1 

แบบฟอร์มการเสนอขอพิจารณา  สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  ::   แบบงบไม่เกิน 5ล้านบาท ก่อนการจัดหา
  ::   แบบงบเกิน 5ล้านบาท ก่อนการจัดหา 
  ::   แบบรายละเอียด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV เพิ่มเติม
   
   

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : saraban_lamphun@moi.go.th